Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΕΝΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΝΣ

Αναπληρωματικά μέλη:

  • Anastasia Danaé Lazaridis, Ελβετία
  • Ana Chikovani, Γεωργία
  • Tatiana Markaki, Ολλανδία