Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1995 στην Αθήνα. Τακτικά μέλη της ΕΕΝΣ είναι οι εταιρείες νεοελληνικών σπουδών χωρών της Ευρώπης.

Οι εταιρείες αυτές είναι:

 • της Αυστρίας (Österreichische Gesellschaft für Neugriechische Studien),
 • της Βουλγαρίας (Druzhestvo na neoelinistite v Balgaria),
 • του Βελγίου (Société Belge d’Études Néohelléniques / Belgisch Genootschap voor Nieuwgriekse Studies),
 • της Γαλλίας (Société d’Etudes Néo-helléniques des universités francophones – SEN),
 • της Γερμανίας (Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in der Bundesrepublik Deutschland),
 • της Γεωργίας (Sakartvelos Neogrecistta Asociacia),
 • της Ελβετίας (Société Suisse des Études Néohelléniques),
 • της Ισπανίας (Sociedad Hispánica de Estudios Neogriegos – España, Portugal y América Latina),
 • της Ιταλίας (Associazione Italiana Studi Neogreci – AISN),
 • του Ηνωμένου Βασιλείου (The Society for Modern Greek Studies),
 • της Ολλανδίας (Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies),
 • της Πολωνίας (Polskie Towarzystwo Studiów Nowogreckich – PTSN),
 • της Ρουμανίας (Societatea Română de Studii Neoelene),
 • της Ρωσίας (Associacia Neoellinistov – Rossia),
 • της Σερβίας (Asocijacija za neohelenske studije Srbije),
 • των σκανδιναβικών χωρών (Nordiska Sällskapet för Nygrekiska Studier),
 • της Σλοβακίας (Slovenská spoločnosť novogréckych štúdií),
 • της Τσεχίας (Česká společnost novořeckých studií).

Το Καταστατικό της ΕΕΝΣ