Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΕΝΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΝΣ

  • Vassilios Sabatakakis, Σουηδία (Πρόεδρος)
  • Maria A. Stassinopoulou, Αυστρία (Αντιπρόεδρος)
  • Tudor Dinu, Ρουμανία (Γραμματέας)
  • Vojkan Stojicic, Σερβία (Ταμίας)
  • Maria Caracausi, Ιταλία (Μέλος)

Αναπληρωματικά μέλη:

  • Medea Abulashvili, Γεωργία
  • Bart Soethaert, Γερμανία