Σωκράτης Δ. Μπαλτζής, Όλγα Μάντζιου,Κώστας Αποστόλου

Μια επέκταση του καινοτόμου Ηλεκτρονικού Υπολογιστικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας – ΒΝΠ ως Διαδικτυακό Πολυμεσικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό Φωνολογικής Ενημερότητας πρώτης σχολικής ηλικίας

Περίληψη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζομε μία επέκταση της βάσης μίας πλήρους και διεξοδικής Μεθόδου Επεξεργασίας της Νέας Ελληνικής την οποία έχομε εισάγει και προτείνει ως βάση ανάπτυξης Μεθόδου Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής με την βοήθεια υπολογιστή (CALL). Τη βάση της επεξεργασίας της Νέας Ελληνικής αποτελεί το καινοτόμο Ηλεκτρονικό Υπολογιστικό Πολυλεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΒΝΠ), το οποίο χειρίζεται δεδομένα και των τεσσάρων γλωσσολογικών διαστάσεων, δηλαδή, του Λεξιλογίου, της Μορφολογίας, της Σύνταξης και της Σημασιολογίας. Η επέκταση της Μεθόδου, ως Διαδικτυακού Πολυμεσικού Εκπαιδευτικού Λογισμικού, με τίτλο: «Ο Λεξικράτης και το Θαύμα του Αλφαβήτου», αφορά στην αντιμετώπιση Προβλημάτων Φωνολογικής Ενημερότητας που σχετίζονται με αδυναμίες σύνδεσης φωνημάτων με τα αντίστοιχα γραφοφωνημικά σύμβολα της Νέας Ελληνικής, σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας. Το λογισμικό αυτό ως διαδικτυακό, πολυμεσικό-εκπαιδευτικό, σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί εναλλακτικά και σε παιδιά με Δυσλεξία ή ευρύτερα με Μαθησιακές Δυσκολίες στην Αναγνωστική Διαδικασία. Ο παιδαγωγικός σχεδιασμός του Λογισμικού, δομήθηκε με βάση τη διεθνή πρακτική για τα παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας αλλά και τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα αντιμετώπισης δυσχερειών πρόσκτησης της διαδικασίας της Ανάγνωσης από παιδιά με Δυσλεξία ή ευρύτερα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση. Οι λέξεις τις οποίες χειρίζεται το ΒΝΠ είναι σύμφωνες με το λεξιλόγιο που εμπεριέχεται στα εκδοθέντα σχολικά λεξικά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τις αντίστοιχες ηλικίες. Η εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα του Εκπαιδευτικού Λογισμικού οφείλεται στην ιδιαιτερότητά του: (α) να παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη να αναπαράγει και να επιλύει την κάθε δραστηριότητα, άπειρες φορές, (β) να επιλέγει και να ανακαλεί κάθε φορά λέξεις από το ΒΝΠ με βάση σύνολο παιδαγωγικών κριτηρίων, που καθιστούν δυνατή την εύχρηστη αξιοποίησή του και σε παιδιά με Δυσλεξία ή ευρύτερα με Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση. Δηλαδή, σε κάθε ανατροφοδότηση δεδομένων-λέξεων που απαιτεί η κάθε άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας, επιλέγει και ανακαλεί, με τυχαία διάταξη, τις κατάλληλες λέξεις ή τους κατάλληλους συνδυασμούς λέξεων, (γ) να τηρεί την αρχή της ιεράρχησης αναφορικά με το βαθμό δυσκολίας, (δ) να υπερβαίνει δυσχέρειες της μνημονικής λειτουργίας, μέσα από τον τρόπο δόμησης των ασκήσεων. (ε) να εξασφαλίζει την ελευθερία πρόσβασης σε οποιοδήποτε επίπεδο ή κατηγορία δραστηριοτήτων, λόγω της δενδροειδούς δομής της εφαρμογής. Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό περιέχει δραστηριότητες αντίστοιχες με τις Αντιληπτικές λειτουργίες: (α) Ακουστική αντίληψη – ομάδα δραστηριοτήτων Ακουστικής Φύσης, (β) Οπτική αντίληψη – ομάδα δραστηριοτήτων Οπτικής φύσης, (γ) Οπτικoακουστική αντίληψη – ομάδα δραστηριοτήτων Οπτικοακουστικής φύσης και (δ) Πολυαισθητηριακή αντίληψη – ομάδα δραστηριοτήτων Γραφημικής φύσης και Άλμπουμ Ζωγραφικής του Λεξικράτη. Το Πολυμεσικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό δημιουργήθηκε στο Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας και Μαθηματικών Προβλημάτων, του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το Έργο χρηματοδότησε το Ίδρυμα Μποδοσάκη για λογαριασμό της μη κερδοσκοπικής «Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ) – Παράρτημα Ιωαννίνων», η οποία το χρησιμοποιεί στα μαθήματα που παρέχει σε δυσλεκτικά παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας.

Η ανακοίνωση (PDF)