Βασιλική Γιαννακού

Κοινωνικές και πολιτισμικές ταυτότητες στα εγχειρίδια διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Περίληψη

Οι γεωγραφικές και ιστορικές αλλαγές μέσα στους αιώνες που πέρασαν έχουν δημιουργήσει στην ελληνική κοινωνία μια ποικιλία ανθρώπινων τύπων με διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες. Ιδιαίτερα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, νέες κοινωνικές και εθνικές ομάδες έχουν προστεθεί. Κοινό στοιχείο όλων είναι η χρήση της ελληνικής γλώσσας, η οποία ποικίλει ανάλογα με την ταυτότητα του χρήστη. Η αναγνώριση αυτής της ποικιλίας ταυτοτήτων σηματοδοτεί αφενός μεν αλλαγές –ορισμένες φορές αρκετά πιεστικές- στη μορφή της σύγχρονης Ελληνικής αφετέρου δε μια νέα προσέγγιση στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία της γλώσσας. Μήπως η εικόνα της Ελλάδας μέσα από τα εγχειρίδια είναι παραδοσιακή και πιθανόν, γραφική; Για παράδειγμα, οι γυναίκες παρουσιάζονται ως νοικοκυρές, ενώ σήμερα οι περισσότερες έγγαμες εργάζονται με τους ίδιους -ή και εντονότερους ρυθμούς- με τους συζύγους τους. Παράξενο, επίσης, φαίνεται το γεγονός ότι στα διδακτικά εγχειρίδια οι αλλοδαποί είναι απόντες από την ελληνική κοινωνία, ενώ είναι γνωστό ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Είναι πράγματι εντυπωσιακό το ότι οι διδάσκοντες, μαζί με την Ελληνική, χρησιμοποιώντας τα εγχειρίδια, μεταδίδουν στους μαθητές τους απόψεις, πεποιθήσεις, στερεότυπα και χαρακτηριστικά ταυτοτήτων, είτε το αντιλαμβάνονται οι ίδιοι είτε όχι. Αξίζει, λοιπόν, να γίνει μία συγκριτική μελέτη των διδακτικών εγχειριδίων μεταξύ τους, αλλά και μεταξύ αυτών και της σύγχρονης πραγματικότητας, με άλλα λόγια να επιχειρηθεί η αντιπαραβολή των ταυτοτήτων που απαντούν μέσα στα βιβλία με αυτές που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία στις μέρες μας. Αυτό θα βοηθούσε όχι μόνο στη βελτίωση, στη συμπλήρωση σε θεματικό επίπεδο και στον εκσυγχρονισμό του διδακτικού υλικού της Νέας Ελληνικής ως ξένης, αλλά και στην περιγραφή των εθνοκοινωνικοπολιτισμικών ταυτοτήτων που συνυπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία, καθώς και στη γνωριμία και την καλύτερη σχέση μεταξύ τους.

Η ανακοίνωση (PDF)