Τέταρτο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών

«Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)»
„Identidades en el mundo griego (desde 1204 hasta la actualidad)”
„Identities in the Greek world (from 1204 to the present day)“

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ) σε συνεργασία με

  • το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας / Universidad de Granada
    (Φιλοσοφική Σχολή / Facultad de Filosofía y Letras & Σχολή Βιβλιοθηκονομίας και Τεκμηρίωσης / Facultad de Biblioteconomía y Documentación),
  • το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών της Γρανάδας / Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de Granada και
  • την Ισπανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών / Sociedad Hispánica de Estudios Neogriegos

οργανώνει το Δ΄ πανευρωπαϊκό συνέδριο νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας από τις 9 ως τις 12 Σεπτεμβρίου 2010.

Ψηφιακά πρακτικά (e-book) του Τέταρτου συνεδρίου της ΕΕΝΣ

Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα

Εγκύκλιοι

Επιστημονική επιτροπή / Οργανωτική επιτροπή

1 απάντηση

Aναδρομές (Trackbacks)

  1. Slight return Ι | πολλές λέξεις