Πρακτικά του ΣΤ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών / Proceedings of the 6th European Congress of Modern Greek Studies

Πρακτικά, Τόμοι 1 – 5

Το ΣΤ΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ) πραγματοποιήθηκε στη Λουντ (4-7 Οκτωβρίου 2018). Τα επίσημα Πρακτικά του συνεδρίου (5 τόμοι) είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους και περιλαμβάνουν τα θεωρημένα κείμενα ανακοινώσεων, που έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση στα ψηφιακά πρακτικά του Συνεδρίου.

Proceedings, 1- 5 Volumes

The 6th European Congress of Modern Greek Studies of the European Society of Modern Greek Studies (EENS) was held in Lund (4-7 October 2018). The official electronic proceedings (5 vols.), which are available to download below, include the revised contributions that have been accepted for publication in the electronic proceedings.

                              
Περιεχόμενα τόμων (1-5)/                                         Τόμος Α / Volume 1
Indexing (vol.1-5)

                             
Τόμος B / Volume 2                                                     Τόμος Γ / Volume 3

 

                           https://www.eens.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/%CE%A4%CE%BF%CC%81%CE%BC%CE%BF%CF%82-5-copy.pdf
 Tόμος Δ / Volume 4                                                  Tόμος Ε / Volume 5