Olga Cicanci (20.4.1940-7.2.2013)

Με βαθύτατη θλίψη αναγγέλλει η ΕΕΝΣ στο διεθνές κοινό των νεοελληνιστών και των συναφών κλάδων σπουδών την απώλεια της καθηγήτριας Olga Cicanci (1940-7.2.2013).

Η Olga Cicanci γεννήθηκε στην πόλη Cahul της Βεσσαραβίας (σημερινή Δημοκρατία της Μολδαβίας) από οικογένεια ελληνικής καταγωγής. Αποφοίτησε το 1963 από τη Σχολή Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου και το 1976 κατέστη διδάκτωρ των ιστορικών επιστημών. Έκτοτε αφιέρωσε τη ζωή της στην έρευνα και στην πανεπιστημιακή διδασκαλία.

Τα αποτελέσματα της έρευνάς της, δημοσιευμένα σε πραγματείες και μελετήματα σε περιοδικά, συντέλεσαν αποφασιστικά στην περαιτέρω έρευνα των ελληνικών σπουδών στη Ρουμανία. Μελέτησε στα Κρατικά Αρχεία της Ρουμανίας επισταμένα την πορεία των περίφημων ελληνικών εμπορικών κομπανιών, οι οποίες έδρασαν επιτυχώς επί τρεις αιώνες (17ος-19ος αι.) στις πόλεις Μπρασόβ και Σιμπίου της Τρανσυλβανίας. Η μελέτη της πάνω στο θέμα αυτό – που έλαβε το ανώτατο βραβείο της Ρουμανικής Ακαδημίας (1981) – μένει έως σήμερα αξεπέραστη (Οι ελληνικές εμπορικές κομπανίες της Τρανσυλβανίας και το ευρωπαϊκό εμπόριο (1636-1746), Βουκουρέστι, 1981).

Σημαντικότατη, επίσης, υπήρξε η συμβολή της στην έρευνα σχετικά με τον ελληνικό Τύπο στη Ρουμανία. Η πραγματεία της Ο ελληνικός τύπος στη Ρουμανία το 19ο αιώνα (1995) με την αναλυτική παρουσίαση των 31 ελληνικών εφημεριδών και περιοδικών που κυκλοφόρησαν στη Ρουμανία επί ένα και πλέον αιώνα αποτελεί μια υποδειγματική εργασία στο πεδίο αυτό. Υποδειγματικές είναι και οι περί τις 80 εργασίες της πάνω σε ποικίλα θέματα του ελληνισμού της Ρουμανίας. Οι μελέτες της σχετικά με τα πορτρέτα ελλήνων λογίων στη Ρουμανία (των Ρήγα Βελεστινλή, Δανιήλ Φιλιππίδη, Μάρκου Πορφυρόπουλου, Χρύσανθου Νοταρά κ.ά.) έφεραν στο φως σημαντικά ανέκδοτα στοιχεία για τη ζωή και τη δράση τους στον γεωγραφικό χώρο της σημερινής Ρουμανίας.

Η Olga Cicanci υπήρξε ακόμα έμπειρη μεταφράστρια και στο ενεργητικό της συγκαταλέγονται ορισμένες εκδόσεις αναφοράς, όπως είναι η πρώτη Ιστορία της Ρουμουνίας που έγραψε στις αρχές του 19ου αιώνα ο θεσσαλός Δανιήλ Φιλιππίδης. Ανέκδοτο, δυστυχώς, μένει ακόμα το μνημειώδες ιστορικό έργο Ιστορία εκκλησιαστών τε και πολιτικών πραγμάτων του Αθανασίου Κομνηνού Υψηλάντη (1.000 σελίδων) που μετέφρασε η ίδια. Το έργο αποτελεί σημαντικότατη πηγή πληροφοριών για τις ρουμανοελληνικές σχέσεις.

Αξιοσημείωτη είναι, εξάλλου, η ακαδημαϊκή σταδιοδρομία της. Διετέλεσε από το 1993 υφηγήτρια και στη συνέχεια  καθηγήτρια της ελληνικής παλαιογραφίας και ιστορίας στη Σχολή Αρχειακών Σπουδών, Αστυνομική Ακαδημία «Αλέξανδρος Ι. Κούζα» στο Βουκουρέστι. Με υπομονή και αφοσίωση έχει ετοιμάσει ορισμένους από τους πλέον διακεκριμένους σήμερα νέους στην ηλικία παλαιογράφους στη Ρουμανία. Μαζί με τους φοιτητές της κατέγραψε πολλά ελληνικά αρχεία που βρίσκονται στην πρωτεύουσα ή σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ρουμανίας. Η πλούσια προσωπική βιβλιοθήκη της ήταν πάντα προσιτή στους φοιτητές και συναδέλφους της. Άλλωστε, ορισμένες αξιόλογες διδακτορικές διατριβές στα συναφή με την έρευνά της θέματα εκπονήθηκαν κατά τα τελευταία χρόνια υπό την παρακολούθησή της.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και από το 1998 έως σήμερα πρόεδρος της Ρουμανικής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών. Με το επιστημονικό κύρος της διηύθυνε σε όλη αυτή την περίοδο την εκδοτική δραστηριότητα της Εταιρείας (υπό την αιγίδα της οποίας κυκλοφόρησε το 2004 ο τρίτος τόμος του Καταλόγου των Ελληνικών Χειρογράφων της Βιβλιοθήκης της Ρουμανικής Ακαδημίας). Με ενθουσιασμό, επίσης, και μελετημένο συντονισμό προσέφερε τις υπηρεσίες της στην προβολή των νεοελληνικών σπουδών γενικότερα. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ) συνδιοργάνωσε με το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, με τη Ρουμανική Ακαδημία και τη Ρουμανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών το Τρίτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών το 2006 στο Βουκουρέστι.

Πρωτότυπαέργα (επιλογή)

Cicanci Olga, Companiile greceşti din Transilvania şi comerţul european în anii 1636–1746 (The Greek Companies in Transylvania and  European Trade Between 1636–1746), ISSEE, SRR Academy Publishing House, Bucharest, 1981.

Cicanci Olga, „Cărturari greci în Ţările Române (sec.XVII-1750)“ (Έλληνες λόγιοι στις Ρουμανικές Χώρες, 17ος αιώνας-1750) στο: Intelectuali din Balcani în România (sec. XVII-XIX) ) (Διανοούμενοι από τα Βαλκάνια, 17ος-19ος αι.), vol. II, Bucharest, 1969.

Cicanci Olga, „Médecins grecs participants à la vie politique et culturelle des Pays Roumains aux XVIIe et XVIIIe siècles“, in Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, K.M.S., Vol. X, Athens, 1993–1994.

Cicanci Olga, Presa de limbă greacă din România în veacul al XIX-lea (Greek Language Press in Romania in the 19th Century), Omonia -HUR, Bucharest, 1995.

Cicanci Olga, „Diaspora greacă din România“ (Greek Diaspora in Romania), in Elpis, 12/1996, 1, 2, 3/1997, HUR, Bucharest, 1996-1997.

Cicanci Olga, „Dregători greci în Ţările române în veacul al XVII-lea“ (Greek Dignitaries in the Romanian Principalities in the 17th Century), in Faţetele istoriei. Existenţe, identităţi, dinamici – Omagiu academicianului Ştefan Ştefãnescu, Bucharest University Publishing House, 2000.

Cicanci Olga, „Schimburile comerciale dintre Ţãrile Române şi Asia Mică prin intermediul negustorilor greci (sec. XVII–XVIII); Douã condici provenite de la viceconsulatele greceşti din Ismail şi Chişinãu“ (Commercial Exchanges between the Romanian Principalities and Asia Minor through the Greek Merchants (17th–18th Centuries); Two Record Books from the Greek Vice-consulates of Ismail and Chişinãu), in Hrisovul Buletin al Facultăţii de Arhivisticã, VIII, Internal Affairs Ministry Publishing House, Bucharest, 2002.

Cicanci Olga, Les roumains, in vol. Pour une Grande Histoire des Balkans, dès origines aux Guerres Balkaniques, Association Internationale d’Etudes du Sud-Est Européen, Paris, 2004.

Cicanci Olga, „Représentants de la diaspora grecque dans la vie culturelle de l’espace roumain (fin XVIe–début XIXe siècle)“, in Relations gréco-roumains. Interculturalité et identité nationale (P. M. Kitromilidès, Anna Tabaki, editors), Athens, 2004.

Cicanci Olga, „Rhigas Velestinlis et la vie socio-politique roumaine“ στο: Οι Ρουμάνοι για τον Ρήγα. Ιστορικές αναφορές, σ. 399-409, Εκδόσεις Ομόνοια, Βουκουρέστι, 2007.

Μεταφράσεις:

Επιστημονικές

1. Δημήτριος Δανιήλ Φιλιππίδης, Ιστορία της Ρουμουνίας, μετάφραση,  εισαγωγική μελέτη και σχόλια, Εκδόσεις Pegasus Press, Βουκουρέστι, 2004.

2. Σταυρινός-Παλαμήδης, Ριμάδα για τον Μιχαήλ Γενναίο, μετάφραση, πρόλογος και σημειώματα, Εκδόσεις Ομόνοια, Βουκουρέστι, 2004.

3. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι κοινωνικές και πολιτικές ιδέες, Εκδόσεις Ομόνοια, Βουκουρέστι, 2005.

Λογοτεχνικές

1. Ανθολογία του νεοελληνικού διηγήματος, Εκδόσεις Univers, Βουκουρέστι, 1975.

2. Γαλάτεια Σαράντη, Το παλιό μας σπίτι, Εκδόσεις Univers, Βουκουρέστι, 1984.

3. Κυπριακή Ψυχή. Ανθολογία κυπριακού διηγήματος, Εκδόσεις Ομόνοια, Βουκουρέστι, 1997.

Ανέκδοτες

1. Αθανάσιος Κομνηνός Υψηλάντη, Ιστορία εκκλησιαστών τε και πολιτικών πραγμάτων (1.000 σελίδες).Κατηγορίες Ειδήσεις