‘Πρακτικά ΣΤ΄Συνεδρίου / Proceedings of the 6th Congress’