Πρακτικά του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών / Proceedings of the 5th European Congress of Modern Greek Studies

Πρακτικά, Τόμοι 1-5, ISBN (set) 978-618-81771-3-0

Το Ε΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ) πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη (2-5 Οκτωβρίου 2014). Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιέλαβε 357 εισηγήσεις. Τα επίσημα Πρακτικά του συνεδρίου (5 τόμοι) είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους παρακάτω και περιλαμβάνουν τα θεωρημένα κείμενα 234 ανακοινώσεων, όσα κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν προς δημοσίευση στα ψηφιακά πρακτικά του Συνεδρίου.

Proceedings, 5 vols., ISBN (set) 978-618-81771-3-0

The 5th European Congress of Modern Greek Studies of the European Society of Modern Greek Studies (EENS) was held in Thessaloniki (2-5 October 2014). The congress programme comprised 357 papers. The official electronic proceedings (5 vols.), which are available to download below, include the 234 revised contributions that have been submitted and accepted for publication in the electronic proceedings.

(Οι ανακοινώσεις, οι οποίες κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν για ανάρτηση στον ιστότοπο της ΕΕΝΣ βρίσκονται εδώ.)

(The papers that were subsequently submitted and accepted can be found here.)Κατηγορίες Ειδήσεις

1 απάντηση

Aναδρομές (Trackbacks)

  1. Πρακτικά του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών / Proceedings of the 5th European Congress of Modern Greek Studies | ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ