Χριστίνα – Γεωργία Κασίνη: The Greek Translations of James Joyce’s Dubliners: A Translatological Evaluation

Χριστίνα – Γεωργία Κασίνη: The Greek Translations of James Joyce’s Dubliners: A Translatological Evaluation. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τομέας Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμίο Θεσσαλονίκης. Συμβουλευτική επιτροπή: David Connolly (Καθηγητής του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ), Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη (Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ), Νικόλαος Κόντος (Λέκτωρ του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ).Κατηγορίες Υπό εκπόνηση διατριβές