Πολύδωρος Γκοράνης, Παλαιοσλαβικές μεταφράσεις του έργου του Ιωάννη Χρυσοστόμου. Σερβικά χειρόγραφα, φιλολογικές και θεολογικές προσεγγίσεις

ΠΑΛΑΙΟΣΛΑΒΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ-ΓΚΟΡΑΝΗΣΠολύδωρος Γκοράνης, Παλαιοσλαβικές μεταφράσεις του έργου του Ιωάννη Χρυσοστόμου. Σερβικά χειρόγραφα, φιλολογικές και θεολογικές προσεγγίσεις, [Ελληνισμός και Κόσμος των Σλάβων, Αρ. 11], Θεσσαλονίκη: University Studio Press 2013 (ISBN: 978-960-12-2137-3).

Το βιβλίο με τίτλο  Παλαιοσλαβικές μεταφράσεις του έργου του Ιωάννη Χρυσοστόμου: Σερβικά χειρόγραφα. Φιλολογικές και θεολογικές προσεγγίσεις пραγματεύεται πρωτίστως τη μεταφραστική παραγωγή των έργων του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, που σώθηκαν στην παλαιοσλαβική γλώσσα σερβικής ορθογραφίας στην περιοχή της Δυτικής Βαλκανικής και στο Άγιο Όρος. Εξετάζονται ζητήματα, όπως το θέμα της γένεσης και εξέλιξης της λογοτεχνικής παραγωγής και γενικότερα του χαρακτήρα που διαμορφώνει στους σλαβικούς λαούς, με έμφαση στην περίπτωση της Σερβίας, αναλύοντας παράλληλα τον καθοριστικό και πρωταρχικό ρόλο των αντιγραφέων και των αντιγραφικών κέντρων. Η συστηματική καταλογογράφηση των παλαιοσλαβικών χειρογράφων σερβικής ορθογραφίας με χρονολογική ταξινόμηση και η ειδολογική κατηγοριοποίηση και περιγραφή του έργου του αποσκοπούν, επίσης, στη διερεύνηση της παρουσίας του Χρυσοστόμου στον συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο και ιστορικό χρόνο. Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως σε ερευνητές των Σλαβικών Σπουδών και σε φιλολόγους που ασχολούνται συστηματικά με τις διακειμενικές σχέσεις και τη μεταφρασεολογία ειδικότερα, σε ιστορικούς και θεολόγους, καθώς και σε ένα ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται για την πορεία και εξέλιξη της γλώσσας και της λογοτεχνίας.

The book is entitled Old Church Slavonic translations of the work of John Chrysostom: Serbian manuscripts. Literary and theological perspectives. The book deals primarily with the translational production of works by John Chrysostom, which have been preserved in the old church Slavonic translations with Serbian orthography of the Western Balkans and the Holy Mountain. It examines issues such as the question of the genesis and evolution of the literary production and the general character that shapes the Slavic peoples, with special emphasis on Serbia, by analyzing the crucial and primary role of scribes and scribal centers. The systematic cataloguing of Old Church Slavonic manuscripts with Serbian orthography, with chronological classification and categorization of genre and description of the project, also aims to investigate the presence of John Chrysostom in a specific geographical space and historical time. The book is aimed primarily at researchers of Slavic Studies and Literature with an interest in intertextual relations and translation Studies in particular; at historians and theologians, as well as wider audience interested in the progress and evolution of language and literature.Κατηγορίες Nέες εκδόσεις