Παναγιώτης Α. Γιαννόπουλος: Μεγαλώ (761-μετά το 818). Η αγνοημένη Βυζαντινή οσία. Ιστορική βιογραφία

Παναγιώτης Α. Γιαννόπουλος, Μεγαλώ (761-μετά το 818). Η αγνοημένη Βυζαντινή οσία. Ιστορική βιογραφία, Θεσσαλονίκη: 2014, Εκδόσεις Κ. και Μ. Αντ. Σταμούλη 2014, σελ. 200. ISBN 978-960-9533-76-8.

Περιεχόμενα

Προλογικά, Εισαγωγή.  Μέρος Πρώτο: Οι πηγές, κεφ. 1: Η πρώτη βιογραφική φάση, κεφ. 2: Η δεύτερη βιογραφική φάση. Μέρος Δεύτερο: Η βιογραφία της Μεγαλούς, κεφ. 1: Ανάλυση των βιογραφικών δεδομένων των πηγών, κεφ. 2: Απόπειρα ιστορικής βιογραφίας της Μεγαλούς. Μέρος Τρίτο: Η μνήμη της Μεγαλούς, κεφ. 1: Η στροφή της αγιολογικής λογοτεχνίας, κεφ. 2: Η αναγέννηση του ενδιαφέροντος για τη Μεγαλώ, κεφ. 3: Η αγνοημένη οσία. Μέρος Τέτρατο: Επιλεγόμενα. Μέρος Πέμπτο: Παράρτημα: τρεις επανεκδιδόμενες σε ελληνική μετάφραση μελέτες για τη Μεγαλώ, ήτοι 1. Οι αποδέκτες της επιστολής «Μοναζούσαις» του Θεοδώρου Στουδίτη, 2. Οι προφορικές πηγές της Βιογραφίας του Ομολογητή Θεοφάνη, 3. Μία ασυμφωνία των βιογράφων του Ομολογητή Θεοφάνη σχετικά με τη σύζυγό του Μεγαλώ. Γαλλική περίληψη: Megalo : Une sainte oubliée, Αγλική περίληψη: Megalo: A forgotten saint.

Σύζυγος του Ομολογητή Θεοφάνη, που μετά ένα σύντομο έγγαμο βίο υποχρεώθηκε από το σύζυγο της να εγκλειστεί σε μονή. Μολονότι έγινε μοναχή παρά τη θέλησή της έζησε υποδειγματική ζωή. Δεν εντάχτηκε στο ερτολόγιο εξ αιτίας συγκυριών που αναλύονται στο βιβλίο.Κατηγορίες Nέες εκδόσεις