Παναγιώτης Α. Γιαννόπουλος: Άγιος Φανούριος. Ιστορική και λαογραφική μελέτη με βάση τις πηγές και τις λαϊκές παραδόσεις (14ος αι. έως σήμερα)

Παναγιώτης Α. Γιαννόπουλος, Άγιος Φανούριος. Ιστορική και λαογραφική μελέτη με βάση τις πηγές και τις λαϊκές παραδόσεις (14ος αι. έως σήμερα), Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κ. και Μ. Αντ. Σταμούλη 2017, σελ. 238. ISBN 978-5161-48-4.

Περιεχόμενα

Πρόλογος, Εισαγωγή, Μέρος Πρώτο: Οι πηγές. Κεφ. 1: Πηγές που αφορούν την εμφάνιση του Φανουρίου. Κεφ. 2: Πηγές που αφορούν την εξελικτική πορεία της λατρείας του Φανουρίου. Μέρος Δεύτερο: Ιστορική σύνθεση. Κεφ. 1: Η εμφάνιση του Φανουρίου στο ιστορικό προσκήνιο. Κεφ. 2: Η εξέλιξη της λατρείας του Φανουρίου. Επιλεγόμενα. Βιβλιογραφικοί πίνακες. Ευρετήρια. Γαλλική περίληψη: Saint Phanourios.  Etude historique et du folklore à partir de données des sources et de traditions populaires (XIVe s. à nos jours). Αγγλική περίληψη:  Saint Phanourios. A Historical and Folklore Study from the Sources and the Popular traditions (14th C . to today).

Μελέτη ενός χωρίς προηγούμενο θρησκευτικο-κοινωνικού φαινομένου. Περί το 1463 αποκαλύφθηκε μία φθαρμένη εικόνα στη Ρόδο που ο μητροπολίτης Νείλος Α΄ απέδωσε στον ως τότε άγνωστο άγιο Φανούριο. Η ιστορική έρευνα οδηγεί αβίστα στο συμπέρασμα ότι πρόκειται περί ανύπαρκτου αγίου, που όμως η λατρεία του γνωρίζει τεράστια διάδοση μεταξύ των Ελλήνων ορθοδόξων.Κατηγορίες Nέες εκδόσεις