Μαρία Ανδριά [Maria Andria]: Crosslinguistic Influence in the Acquisition of Modern Greek as a Foreign Language by Spanish/Catalan L1 Learners: the role of Proficiency and Stays Abroad

Μαρία Ανδριά [Maria Andria]: Crosslinguistic Influence in the Acquisition of Modern Greek as a Foreign Language by Spanish/Catalan L1 Learners: the role of Proficiency and Stays Abroad. Universitat de Barcelona, Τμήμα Φιλολογίας. Διδακτορικό Πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Dr. Raquel Serrano (Universitat de Barcelona). Εξωτερικοί επιβλέποντες: Δρ. Μαρία Ιακώβου (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Dr. Lourdes Ortega (Georgetown University).Κατηγορίες Υπό εκπόνηση διατριβές