Ετήσια βραβεία ερευνητών της ΕΕΝΣ

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών έχει θεσπίσει δύο ετήσια βραβεία για ερευνητές που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκές χώρες όπου υπάρχουν οι Εταιρείες/Μέλη της ΕΕΝΣ.

Το ένα βραβείο θα απονέμεται σε έναν ερευνητή για δημοσιευμένη διδακτορική διατριβή και το άλλο σε έναν ακόμα για δημοσιευμένη ερευνητική μονογραφία σε θεματικές που άπτονται των Nεοελληνικών σπουδών. Οι εργασίες θα αξιολογούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών. Στην αξιολόγηση, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον καινοτόμο χαρακτήρα του θέματος, καθώς και στην αρτιότητα ανάλυσής του. Αμφότερα τα βραβεία θα συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο ύψους 500 ευρώ έκαστο. 

Διαδικασία Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ερευνητές που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκές χώρες όπου υπάρχουν οι Εταιρείες/Μέλη της ΕΕΝΣ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις εργασίες τους ηλεκτρονικά σε μορφή pdf έως ​27 Ιουνίου 2024. Σε περίπτωση που θέλετε να τις υποβάλετε σε μορφή βιβλίου επικοινωνήστε με τον πρόεδρο της ΕΕΝΣ για τη διεύθυνση αποστολής.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώσουν τον πρόεδρο της ΕΕΝΣ, Βασίλειο Σαμπατακάκη στην ηλεκτρονική του διεύθυνση. Οι εργασίες θα πρέπει να είναι δημοσιευμένες εντός του έτους 2023.Κατηγορίες Ειδήσεις