Ετήσια Βραβεία Ερευνητών από την ΕΕΝΣ

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών έχει θεσπίσει δύο ετήσια βραβεία για ερευνητές που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας και Κύπρου.

Το ένα βραβείο θα απονέμεται σε έναν ερευνητή για δημοσιευμένη διδακτορική διατριβή και το άλλο σε έναν ακόμα για δημοσιευμένη ερευνητική μονογραφία σε θεματικές που άπτονται των Nεοελληνικών σπουδών. Οι εργασίες θα αξιολογούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών. Στην αξιολόγηση, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον καινοτόμο χαρακτήρα του θέματος, καθώς και στην αρτιότητα ανάλυσής του. Αμφότερα τα βραβεία θα συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο ύψους 500 ευρώ έκαστο.

Διαδικασία Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ερευνητές που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας και Κύπρου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις εργασίες τους στον πρόεδρο της ΕΕΝΣ, Βασίλειο Σαμπατακάκη  έως την ​31 Αυγούστου 2020Οι εργασίες θα πρέπει να είναι δημοσιευμένες εντός του έτους 2019.Κατηγορίες Ειδήσεις