Βραβείο Παναγιώτη Μουλλά

Βραβείο Παναγιώτη Μουλλά για τη συγγραφή μελέτης από μεταπτυχιακό φοιτητή της νέας ελληνικής ή της συγκριτικής φιλολογίας με θέμα από τη νεοελληνική γραμματεία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

Βραβείο στη μνήμη του Παναγιώτη Μουλλά για τη συγγραφή μελέτης στη νεοελληνική φιλολογία. Το βραβείο προκηρύσσεται και απονέμεται κάθε χρόνο σε μεταπτυχιακό φοιτητή της νέας ελληνικής ή της συγκριτικής φιλολογίας, εγγεγραμμένον σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών σε πανεπιστημιακή σχολή στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, για τη συγγραφή μιας μελέτης με θέμα από τη νεοελληνική γραμματεία (σε αυτοτελές είτε συγκριτικό πλαίσιο).

Η μελέτη πρέπει να είναι αυτοτελής, αδημοσίευτη, γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και η έκτασή της να κυμαίνεται ανάμεσα στις 7.000 και τις 8.000 λέξεις. Το θέμα της μπορεί να ανήκει σε οποιαδήποτε περίοδο της νεοελληνικής γραμματείας (συμπεριλαμβανομένης και της δημώδους μεσαιωνικής γραμματείας).

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.500 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις εργασίες τους στη Γραμματεία του Ιδρύματος (Θουκυδίδου 13) σε δύο ανυπόγραφα αντίτυπα, που θα συνοδεύονται από κλειστό φάκελο με τον τίτλο της εργασίας, το όνομα του συγγραφέα και σύντομο βιογραφικό.

Η προθεσμία υποβολής κειμένων για το βραβείο του 2011 λήγει στις 15 Ιουνίου 2011. Καμιά εργασία δεν θα γίνεται δεκτή εκπρόθεσμα.

Η επιλογή θα γίνεται από πενταμελή κριτική επιτροπή.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ιδρύματος (Θουκυδίδου 13, Πλάκα) και στο τηλέφωνο 210-3221335. Η προκήρυξη θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.miet.grΚατηγορίες Ειδήσεις