Δ΄ Συνέδριο Ιστορίας της Τέχνης, Call for papers, «Ερευνητικά ζητήματα στην ιστορία της τέχνης: από τον ύστερο μεσαίωνα έως την εποχή μας»

Δ΄ Συνέδριο Ιστορίας της Τέχνης, Call for papers, «Ερευνητικά ζητήματα στην ιστορία της τέχνης: από τον ύστερο μεσαίωνα έως την εποχή μας»

Ημερομηνία: 30.11.2012

Τόπος: Athens

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, Α.Σ.Κ.Τ.

∆ ́ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

«Ερευνητικά ζητήματα στην ιστορία της τέχνης: από τον ύστερο μεσαίωνα έως την εποχή μας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Η Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης (Ε.Ε.Ι.Τ.), σε συνεργασία με το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, διοργανώνει το ∆ ́ Συνέδριο Ιστορίας της Τέχνης με γενικό τίτλο «Ερευνητικά ζητήματα στην ιστορία της τέχνης: από τον ύστερο μεσαίωνα έως την εποχή μας». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 2 ∆εκεμβρίου 2012. Στόχος του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας των ιστορικών τέχνης που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και επιθυμούν να ανακοινώσουν απόψεις, προβληματισμούς και πορίσματα σχετικά με την έρευνά τους. Επιδίωξη των διοργανωτών είναι να συμπεριληφθούν στο Συνέδριο πρωτότυπες ανακοινώσεις από όλο το φάσμα των ερευνητικών πεδίων που αφορούν την ιστορία της νεώτερης τέχνης και από όλα τα επίπεδα της ακαδημαϊκής έρευνας (υποψήφιοι διδάκτορες, ανεξάρτητοι ερευνητές, πανεπιστημιακοί, επιμελητές μουσείων κ.ά.). Σημειώνεται ότι η ιδιότητα του μέλους της Ε.Ε.Ι.Τ. δεν αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή των ομιλητών.

e-mail: greekarthistorians@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

  1. αίτηση συμμετοχή, συνοδευόμενη από τον τίτλο και την περίληψη τηςπροτεινόμενης ανακοίνωσης (μέγιστη έκταση: 400 λέξεις)
  2. σύντομο βιογραφικό σημείωμα με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και τηντρέχουσα ιδιότητα του αιτούντος.

Οι προτάσεις θα απευθύνονται στην Οργανωτική Επιτροπή του ∆ ́ Συνεδρίου Ιστορίας της Τέχνης και θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά απαραιτήτως και στις δύο ακόλουθες διευθύνσεις: ndas78@otenet.gr και ioannou@phl.uoc.gr.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων:30 Ιουνίου 2012.

Όσοι αποστείλουν αίτηση θα λάβουν ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης της περίληψης της πρότασής τους εντός δεκαημέρου από την ημερομηνία αποστολής. Όλες οι αιτήσεις θα απαντηθούν. Η τελική επιλογή των ανακοινώσεων που θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2012. Οι ανακοινώσεις θα έχουν διάρκεια 20 λεπτών. Οι διοργανωτές θα καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης των εκτός Αθηνών ομιλητών. Θα καταβληθεί προσπάθεια να καλυφθούν και τα έξοδα δύο διανυκτερεύσεων όσων ομιλητών δεν έχουν δυνατότητα καταλύματος στην Αθήνα. Στόχος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι να προχωρήσει στην έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου.

Σημαντικές ημερομηνίες
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 30 Ιουνίου 2012
Τελική ημερομηνία ανακοίνωσης επιλογής προτάσεων: 31 Ιουλίου 2012
Ημερομηνίες διεξαγωγής του Συνεδρίου: 30 Νοεμβρίου-2 ∆εκεμβρίου 2012

e-mail: greekarthistorians@gmail.com

Πληροφορίες για την πορεία της διοργάνωσης του Συνεδρίου θα παρέχονται από την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ι.Τ.: http://eeit.org/

Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής ορίσθηκαν από το ∆.Σ. της Ε.Ε.Ι.Τ. σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τής 10ης Μαρτίου 2012.

Η Οργανωτική Επιτροπή

Ευθυμία Γεωργιάδου-Κούντουρα, Α.Π.Θ.
Νίκος ∆ασκαλοθανάσης, Α.Σ.Κ.Τ.
Παναγιώτης Ιωάννου, Πανεπιστήμιο Κρήτης, μέλος ∆.Σ. Ε.Ε.Ι.Τ.
Ευγένιος ∆. Ματθιόπουλος, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αγγελική Πολλάλη, Deree-The American College of Greece, μέλος ∆.Σ. Ε.Ε.Ι.Τ. Άρης Σαραφιανός, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μέλος ∆.Σ. Ε.Ε.Ι.Τ.

http://

Loading Map....